Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

W?adze Uczelni

PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki

Sekretariat Prorektorów
Samodzielny referent - Teresa Kowalewicz - tel. +48 89 523-44-66
e-mail:  jpt@uwm.edu.pl

Kompetencje:

 • 1.      Nadzoruje i kontroluje realizacj? toku studiów w Uniwersytecie oraz kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??.

  2.      W ramach powierzonych kompetencji:

  1)      organizuje proces rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne;

  2)      podejmuje decyzje w sprawach:

  a)      odwo?a? studentów od decyzji dziekana,

  b)      odwo?a? kandydatów na studia od decyzji wydzia?owych komisji rekrutacyjnych,

  c)      rejestracji uczelnianych organizacji studenckich;

  3)      organizuje i nadzoruje gospodark? ogólnouczelnianymi salami dydaktycznymi.

  3.      Pe?ni funkcj? prze?o?onego w odniesieniu do pracowników:

  1)      Studium J?zyków Obcych,

  2)      Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

  3)      Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego,

  4.      Udziela zezwole? na imprezy i zgromadzenia studentów na terenie Uczelni.

  5.      Nadzoruje:

  1)      realizacj? zaj?? dydaktycznych,

  2)      internetow? informacj? o planach i programach studiów,

  3)      dzia?alno?? studenckich kó? naukowych,

  4)      sprawy dotycz?ce wyjazdów zagranicznych studentów,

  5)      sprawy dyscyplinarne studentów,

  6)      tworzenie i funkcjonowanie systemu udzielania pomocy materialnej studentom,

  7)      sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów,

  8)      wspó?prac? Uniwersytetu z Akademickim Zespo?em Sportowym.

  6.      Wspó?pracuje z:

  1)      samorz?dem studenckim, stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi,

  2)      Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Komisj? Dyscyplinarn? ds. Studentów,

  3)      fundacjami w sprawach studenckich,

  4)      Senack? Komisj? ds. Dydaktycznych.

  7.      Nadzoruje proces u?ytkowania sal i lokali dydaktycznych.

  8.      Koordynuje dzia?alno?? sportowo-rekreacyjn? w Uniwersytecie.

   

  Terminy przyj?? interesantów: Poniedzia?ek godz. 1300 - 1500

Ta strona by?a odwiedzana 1605 razy (w tym z UWM 145 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-17
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa